วันที่ 20 / มิ.ย. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ ขัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกรร นิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครบตามจำนวนแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งแรก

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายอร่าม มีเดช สมาชิกสภาเทศบาล ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ การเลือกรองประธานสภาเทศบาล ได้แก่ นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ สมาชิกสภาเทศบาล ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลเมืองอเพชรบูรณ์ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้แก่ นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มีความประสงค์ขอแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ต่อสภาเทศบาล ในสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
สวัส ภสิริหิรัญ / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล / ถ่ายภาพ รวมรุปทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศร / ถ่ายภาพ