วันที่ 20 / มิ.ย. / 2564

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปมีกำหนดสามสิบวัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ กำหนดว่าการเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย