วันที่ 03 / ส.ค. / 2564

ประกาศงบแสดงสถานะการเงินและสถิติรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปี พ.ศ.2563

          ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและสถิติรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 10 ข้อ 100 และข้อ 101 ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่