วันที่ 22 / ก.ย. / 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔

          ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดทำคู่มือประชาชน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ .๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่สำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น

          อำศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗ และมาตรา ๑๗ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศคู่มือประชาชนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔) มาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังความตามแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้