วันที่ 22 / ก.ย. / 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๑๔

 

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๑๔

 

          ด้วยข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๓๙- (โควิด-๑๙) นับเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติ ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่อ่อนข้าง อย่างรวดเร็ว โดยการกำหนดมาตรการที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลเพื่อลดการติดต่อสัมผัส ระหว่างกัน การแออัดหรือการรวมกลุ่มในกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน สำหรับใช้ในพื้นที่เป้าหมายสกัดกั้นการระบาด ให้อยู่ในวงจำกัด เป็นการระงับยับยั้งในการควบคุมอย่างบูรณการทุกหน่วยงานแล้วนั้น

 

          เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงการขยาย ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้