วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมดังกล่าว ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้