วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

กำหนดเวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

          เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 5(28) "เวลาปิดบัญชี" หมายความว่า เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้นำเวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางมาใช้โดยอนุโลม และประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/20052 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2518 เรื่อง เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของส่วนราชการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้