วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมอบรมโครงการ (อพม.) หัวใจผู้ให้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อเวลา 13.00 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวเปิดการอบรมโครงการ อพม.หัวใจผู้ให้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมอบรมโครงการ (อพม.) หัวใจผู้ให้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โดย มีเจ้าหน้าที่ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายเรื่อง เเนวคิดอุดมการณ์งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมเเละการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) บรรยายเรื่อง กฎหมายเเละระเบียงที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมอบรมโครงการ (อพม.) หัวใจผู้ให้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

การเขียนเเบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเบื้องต้น เเละการประสานส่งต่อ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมอบรมโครงการ (อพม.) หัวใจผู้ให้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ รายงาน - ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด