วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมการพัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ ความเป็นเมืองอยู่สบาย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10-11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลนำเสนอการพัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ “ความเป็นเมืองอยู่สบาย” โดยมี นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี พญ.ดวงดาว ศรียากูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานโครงการ สสส. พื้นที่ภาคเหนือ และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมการพัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ ความเป็นเมืองอยู่สบาย

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดเมือง “เพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย” ที่มีเป้าประสงค์การพัฒนาให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะที่ดี ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมของกลุ่ม และองค์กรทางสังคม หน่วยงานในพื้นที่ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของ 4 องค์กรหลักในพื้นที่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงเห็นโอกาสของความร่วมมือกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ สำหรับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมือง และสำหรับผู้นำชุมชนท้องถิ่นที่ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ของความเป็นพื้นที่เขตเมือง

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมการพัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ ความเป็นเมืองอยู่สบาย

ดังนั้น จึงมีเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาวะชุมชน (Platform For Healthy Community) เพื่อสร้างเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ “มวลชนคนเพชรบูรณ์ ” อันนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ทั้งนี้ได้มีการประมวลข้อมูลที่สะท้อนถึงความเป็นมา หลักการ และเหตุผล ใน 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและสถานการณ์สำคัญของเมืองเพชรบูรณ์ 2) ความพร้อมของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในการหนุนเสริมการจัดการสุขภาวะชุมชนเขตเมือง และ 3) การยกระดับ “เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเขตเมือง” ทั้งนี้เพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอโครงการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเมืองต่อไป

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมการพัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ ความเป็นเมืองอยู่สบาย