วันที่ 25 / พ.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณครู ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2565 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู และ มอบประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมงาน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณครู ประจำปี 2565

ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ ที่ได้อบรมสั่งสอนทำให้เป็นคนดีรู้วิชา ครู จึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ และกล่าวคำปฏิญาณ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณครู ประจำปี 2565

นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ นายวรวุฒิ แสงนาก ผู้อำรวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านการครองคนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และ มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับครู จำนวน 45 คน แบ่งเป็น ครู ผู้มีวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ครู ผู้มีผลงานในการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ครู ผู้เป็นต้นแบบที่ดี ทรงไว้ ซึ่งคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ครู ผู้ปฏิบัติตนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณครู ประจำปี 2565

สวัส ภสิริหิรัญ / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล / ถ่ายภาพ
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด