วันที่ 25 / พ.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมาย ว่าที่ร้อนตรี ธนชล ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน โดยมี นางสมมิตร พันสิ้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมอบรม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

เนื่องจากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นว่าพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ที่พึ่งได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ดังนั้นเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย โดยเฉพาะการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหรือกรณีขอรับสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ พนักงานจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

ทั้งนี้ มีพนักงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ร่วมอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน โดยมีหลักสูตรที่จัดอบรม ได้แก่ ความรู้การประกันตนและเงินทดแทน ความรู้เรื่อง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ความรู้เรื่อง โรคที่เกี่ยวกับการทำงานและ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. /ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด