วันที่ 25 / พ.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น แนะนำพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาใหม่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัย สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปี งบประมาณ กรณีโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./รายงาน รวมรูปทั้งหมด