วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการกองทนเข้าร่วมประชุม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565

ทั้งนี้มีรายงานการประชุมครั้งที่ 1 /2565 และรายงานการเงินกองทุน รายรับ-รายจ่าย นอกจากนี้ยังพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน โครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการ สุขภาพดีด้วยแอโรบิก ปี2565 โครงการให้ความรู้ในการดูแลสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการเต้นบาสโลป เพื่อสุขภาพ ปี2565 และโครงการมวยไทย เพื่อสุขภาพ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด