วันที่ 18 / ส.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้นาย ภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ตามมติการประชุมใหญ่สมัชชาองค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนัด ให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติเเละยืนหยัดเจตนารมณ์ อย่างเเน่วเเน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครื่อข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เเละภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งเเต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์โดยศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำเผนปฏิบัติการด้านการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยมาตรการป้องกันยาเสพติดมาตรการปราบปรามยาเสพติด มาตรการบำบัดยาเสพติดเเละมาตการบริหารจัดการเเบบบูรณาการภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายจนถึงปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช. /ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด