วันที่ 18 / ส.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายธีระศักดิ์ พรหมบุญ ประธาน สภาเทศบาล เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การแนะนำพนักงานเทศบาลที่รับโอนมาใหม่ คือ นางเนตรนภา อ่อนพินา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง รับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2565 เพื่อตั้งใจจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำบริเวณที่สาธารณะ ถนนสนามชัย 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยนายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ ได้ลาออกจากตำแหน่งที่ว่างลง ในที่ประชุมสภาได้เสนอชื่อและมีมิติให้ นายกำพล โฆษิตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นรองประธานสภาเทศบาลฯคนต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมได้แนะนำคณะผู้บริหารคนใหม่ ประกอบด้วย นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายธณพล นิยมเพ็ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และนายโกวิท กุลเศรษฐโสภณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด