วันที่ 18 / ส.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู คลองวัดสิงห์แก้ว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู คลองวัดสิงห์แก้ว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ คลองวัดสิงห์แก้ว ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นโยบาย และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 มีนายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีฯกล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู คลองวัดสิงห์แก้ว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชบริเวณคลองวัดสิงห์แก้ว เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู คุณภาพน้ำในคลองวัดสิงห์แก้วให้ดีขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งเพื่อเป็นจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดและสวยงาม สร้างการบูรณาการทำงานของหน่วยงานของภาครัฐ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู คลองวัดสิงห์แก้ว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมปรับปรุงพื้นคุณภาพน้ำคลองวัดสิงห์แก้ว จำนวน 7 หน่วยงาน รวม 350 คน ประกอบด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู คลองวัดสิงห์แก้ว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน รวมรูปทั้งหมด