วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี ประจำปี 2565
          ด้วยสำนักงานคระกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนังงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งวิชาการการเงิน และบัญชี ประจำปี 2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้