วันที่ 06 / ต.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายธีระศักดิ์ พรหมบุญ ประธาน สภาเทศบาล เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่นการแนะนำพนักงานเทศบาลที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่3 )และเพิ่มเติม (ฉบับที่4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 2 )และแก้ไข (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขมิติการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ เพื่อติดตั้งบริเวณสระกลางเมือง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. /ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด