วันที่ 06 / ต.ค. / 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมภพอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเรื่องและญัตติที่จะนำเข้าสภาเทศบาล ดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้