วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และอุโบสถสัญจร ประจำปี 2565 ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และอุโบสถสัญจร ประจำปี 2565 ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และอุโบสถสัญจร ประจำปี 2565 ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง

ด้วยวัดมหาธาตุร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดให้มีพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลให้คงอยู่และสืบทอดต่อชนรุ่นหลังตลอดไป อีกทั้งเพื่อเป็นการขัดเกลาและพัฒนาจิตใจของเด็ก และประชาชน โดยทั่วไปให้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นทำให้เกิดความรัก-ความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และอุโบสถสัญจร ประจำปี 2565 ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และอุโบสถสัญจร ประจำปี 2565 ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง

ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ รายงาน
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช./ ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด