วันที่ 07 / ธ.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 โดยมีนายธีระศักดิ์ พรหมบุญ ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่นเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน และเพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ งานติดตั้งไฟแสงสว่างโมเดิลความสูงรวม 6 เมตร ชนิดหลอด LED 120 วัตต์ จำนวน 190 ต้น เป็นต้น

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด