วันที่ 07 / ธ.ค. / 2565

เปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมพุทธรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2565 มี นางเนตนภา อ่อนพินา รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมี ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายธีระศักดิ์ พรหมบุญ ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายอร่าม มีเดช ที่ปรึกษาประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายอาดุลย์แก้วแกมทอง นางลัดดา พรหมเศรณีย์ นางสาวเพชรดา งามนัก นางบุปผา ขุนทอง นายสุรพล ชูสกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางพิศ ชูสกุล ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครู และ ข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
สำหรับ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 โดย กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาทักษะและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้พนักงานของตนเองนำความรู้ความเข้าใจไปใช้การจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆของบุคลากร นวัตกรรมใหม่ๆประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้มี นายธิติวัฒน์ สงข์ทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มี พนักงาน ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก และ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เข้าร่วมโครงการกว่า 165 คน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด