วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

พิธีเปิดโครงการขยะแลกไข่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยะแลกไข่ โดยมี นางเนตนภา อ่อนพินา รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมี นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นายอานนท์ แจ่มศรี นางบุปผา ขุนทอง นายเอนก สิงห์คา นางลัดดา พรหมเศรณีย์ นางสาวเพชรดา งามนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายเสวก นุ่มน้อย นางนภัสกร แจ่มศรี นายชาญ วันเชียง นายจำนงค์ จงภักดีนายวิวัฒน์ ลิ้มตระกูล ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรม
สำหรับโครงการขยะแลกไข่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกชยะ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาชนบริโภคไข่ ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารตลอดจนเพื่อลดแหล่งแพร่เชื้อโรค โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือน ตามหลัก 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสามารถนำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง สร้างแรงจูงใจการนำขยะมาแลกไข่สามารถลดปริมาณขยะลงได้
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
สมเกียรติ งามนิล / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ / รายงาน