วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน เขต 1

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน เขต 1

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 โดยมีนางเนตนภา อ่อนพินา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ผู้นำองค์กรชุมชน ร่วมประชุม

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ ยกระดับสมรรถนะ และพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน สมารถนำทักษะและความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มากขึ้น สร้างเครือข่าย ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สามารถรองรับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดหลักการสร้างความร่วมมือการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เป็นต้น

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน

ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช/ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด