วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4

                                                                                                             ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
                                                                                  เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4
                                                                                                     (เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง กันยายน 2567)

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 4 การเบิกจ่ายเงิน ข้อ 40 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

     เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง กันยายน 2567) โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้