วันที่ 23 / ม.ค. / 2562

พิธีเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพชรบูรณ์

     เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กรมธนารักษ์ อนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 มิ.ย. 61 ณ สวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม อ.เมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมเปิดป้านสื่อความหมาย กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองเพชรบูรณ์ และรับมอบเอกสารสิทธิที่ดิน เพื่อพัฒนาเป็นสวนสวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มีนายสกนธ์ สุนทรชาติ ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม เมืองเพชรบูรณ์ ระหว่างกรมธนารักษ์ และ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ การเสวนา เรื่อง "กําแพงเมือง-คูเมือง กับการพัฒนาท้องถิ่น" ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ และเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ การอนุรักษ์ทรัพย์สินอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บทบาทเป็นผู้นำการพัฒนา การอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ร่วมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มองค์กรหันมาสนใจและให้ความร่วมมือในการช่วยกันรักษาคุณค่าความเป็นกำแพงเมือง-คูเมือง ให้คงสภาพแวดล้อมที่ดีสืบไป

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รูปภาพทั้งหมด