วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประจำปี 2561

      เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมจัดเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ดร.เสกรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการเปิดงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก วัดมหาธาตุ ประจำปี 2561 โดยมีนายประทิน นาคสําราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง กล่าวรายงาน มีพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
     โดยการจัดพิธีเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลให้คงอยู่และสืบทอดต่อชนรุ่นหลังตลอดไป อีกทั้งเพื่อเป็นการขัดเกลาและพัฒนาจิตใจของเด็กและประชาชนโดยทั่วไปให้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
     ซึ่งการเทศน์มหาชาติครั้งนี้ นำโดยพระอาจารย์ราชันย์ อริโย และคณะ พระนักเทศน์ ที่มีชื่อเสียง เทศน์เรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกผนวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการเทศน์มหาชาตินั้น ประกอบด้วยพระคาถาภาษาบาลี จำนวน 1,000 พระคาถา ลักษณะการเทศน์ เรียกว่า เทศน์คาถาพัน หรือ เทศน์มหาชาติ มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ได้มีการแต่งเป็นร่ายยาวด้วยท่วงทำนองอันเพราะพริ้ง และการเทศน์แต่ละกัณฑ์ ก็จะมีท่วงทำนองที่แตกต่างกันออกไป เมื่อการเทศน์มหาชาติแต่ละกัณฑ์จบลง ก็จะมีปี่พากย์ประโคมเพลงประจำภัณฑ์รับกัณฑ์เทศน์ และมีศิลปินลูกทุ่ง รุ่ง สุริยา ทศพล หิมพานต์ และ เสรีรุ่งสว่าง ร่วมงานด้วย
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด