วันที่ 21 / เม.ย. / 2562

นายกเทศมนตรีฯ ร่วมกวนข้าวทิพย์รับออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา

    นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กวนข้าวทิพย์รับออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ รับออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2561มีพระครูศรีพัชรบวร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธี และแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปได้นำไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า และเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าว ทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่ามีผลานิสงส์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณ ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้วจะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคลอีกด้วย

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด