วันที่ 21 / เม.ย. / 2562

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2561

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานและเป็นประธานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ นโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม และมีนายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารงานของ ส.ท.ท. ปี บริหาร 2561 - 2563 โครงการร้อยใจรักษ์ ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล มีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาลทั้ง 25 แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น รายงานผลการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพิจารณาโครงการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการบริหารจัดการค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้กับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนการคัดเลือกเทศบาลเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป มีมติให้เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
นายสวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด