วันที่ 15 / ธ.ค. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี

     เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมือง เข้าร่วมประชุม
     โดยในที่ประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญๆเช่น การรายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า และสายพานลำเลียงวัชพืช ในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED 21 ชุด ในชุมชนที่ 1 ถนนรัฐวัฒนา ชุมชนที่ 2 ถนนพี่น้องพัฒนา ชุมชนที่ 3 ถนนมีเดชพัฒนา-บ้านเด่น ชุมชนที่ 4 ถนนประชาพัฒนา-ซอยแดนสนธยา ชุมชนที่ 8 ซอยศาลเจ้าแม่ –ถนนกำแพงเพชร และชุมชนที่ 14 ซอยพระพุทธบาท ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ในที่ประชุมสภา ได้อนุมัติในวาระต่างๆ เพื่อดำเนินการตามระบบราชการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป นอกจากนี้ในที่ประชุมได้แสดงความยินดีกับ นางสาวสุณี มังคารัตนศรี ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในโอกาสย้ายไปดำลงตำแหน่งเป็นปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ อีกด้วยสวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด