วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ที่หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

   เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน และประชาชนชาวเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้ง โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มีนายพิชิฎฎ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีรองผู้ราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ นิสิต นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมงานกว่า 1,000 คน กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดแผนรณรงค์”แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะตามหลักการ 3 ช ใช้น้อย/ใช้ซ้ำ/นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน ในทุกครัวเรือน ร่วมดำเนินการตามกำหนด ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. /ถ่ายภาพ
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม..พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด