วันที่ 26 / มิ.ย. / 2562

โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยเปิดกิจกรรมเสริมศักยภาพการเล่นกีฬา

   โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา เปิดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการเล่นกีฬา ครั้งที่ 22 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสริมสร้างศักยภาพในการเล่นกีฬา ครั้งที่ 2 ชาญวิทย์เกมส์ ของโรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา โดยมีนายนิรัตน์ จันทร์เที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา กล่าวรายงาน มีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา มีความรักสามัคคี มีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และช่วยเสริมสร้างพลานามัยให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนอีกด้วย
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด