วันที่ 24 / ส.ค. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชาคมเมือง แก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และประชาคมเมืองเพชรบูรณ์   มีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และประชาชนชาวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุม
     ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้พิจารณาและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาฯเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 ทั้งนี้ได้มีการร่วมพิจารณาโครงการกว่า 30 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายของรัฐ ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

br />
br />
br />

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ ถ่ายภาพ
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่า่ยภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด