วันที่ 23 / ส.ค. / 2562

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดโครงการสร้างสุขภาพให้กับประชาน

   เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 โดยมีนายปรีชา โคบำรุง ประธานชมรมรักษ์สุขภาพเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะกรรมการชมรม สมาชิก เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการสุขภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ภาคีเครือข่ายชุมชน และประชาชน จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การบรรยายเรื่อง มณีเวช โดยแพทย์หญิงอรวรรณ จิรชาญชัย พร้อมคณะ การบรรยายเรื่อง สมาธิบำบัด โดยนางสุริย์ทิพย์ ลี้สกุล การบรรยายเรื่อง พืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอันตรายจาการใช้ยาฆ่าแมลง โดย ภญ.พจนาลัย อนุสรณ์พาณิชกุล และการบรรยายเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและการอ่านฉลากโภชนาการ โดยนางปพิชญา กองกิจ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมได้เป็นอย่างดี

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด