วันที่ 16 / ก.ค. / 2562

โครงการจัดการสุนัขจรจัดในเขตเมืองเพชรบูรณ์

    เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมการประชุมโครงการจัดการสุนัขจรจัดในเขตเมืองเพชรบูรณ์ มี ผศ.น.สพ.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวถึงที่มาของโครงการ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชี้แจงแนวทางความร่วมมือและกิจกรรมโครงการ พร้อมกันนี้ยังมี น.สพ.ดร.ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆในเขตเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม

   การวิจัยโครงการสำรวจประชากรสุนัขจรจัดเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น โดยเป็นส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 8 ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” โดยปีงบประมาณ 2562 นี้ ได้กำหนดแผนการดำเนินการวิจัยย่อยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนารูปแบบเพื่อสร้างเสริมศักยภาพผู้เลี้ยงสุนัขจรจัดและสนัขปล่อยในเขตเมือง และ โครงการค่ายยุวชนกับการจัดการสุนัขจรจัดในเขตเมือง (Youth Camp for Community Dog Management)สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด