วันที่ 26 / ม.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชหลักเมืองเพชรบูรณ์

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชหลักเมืองเพชรบูรณ์ 999 ปี โดยมีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา  สภาวัฒนธรรมเทศบาล หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนร่วมพิธี

    สำหรับการจัดงานสมโภชหลักเมืองเพชรบูรณ์ 999 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2562 โดยได้กำหนดจัดพิธีสำคัญ 3 พิธี คือ พิธีบวงสรวงทางพราหมณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงทางจีน เพื่อเป็นการทำบุญเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลกับประชาชนชาวเพชรบูรณ์ เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ เป็นศิลาจารึก ที่จารึกเป็นอักษรขอม ภาษาสันสกฤต ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 กรมศิลปากรได้ทำการอ่านและแปลศิลาจารึกเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปได้ความว่า เป็นการจารึกลงในเสาหินทรายสีเทาใน 2 ยุคด้วยกันคือ ครั้งแรกเป็นการจารึกในด้านที่ 1 เมื่อ พ.ศ.1564 ข้อความเป็นการสรรเสริญพระศิวะในศาสนาพราหมณ์ ส่วนครั้งที่ 2 เป็นการจารึกใหม่ในด้านที่เหลือ 3 ด้าน โดยจารึกเมื่อ พ.ศ.2059 และเป็นข้อความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีข้อความที่ให้ช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้ได้ 5000 ปี กระดาษลอกลายและสำเนาคำอ่านและแปลศิลาจารึกเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ดังกล่าว สามารถชมได้ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้างกับศาลเจ้าพ่อหลังเมืองเพชรบูรณ์นั่นเอง
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ 
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด