วันที่ 26 / ม.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและชุมชนปลอดขยะ

    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและชุมชนปลอดขยะ โดยมีนายไสว คำพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด และ น.ส.จตุพร พันธ์ไพบูลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด อ.หล่มสัก เป็นวิทยากรเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและชุมชนปลอดขยะ มีประธานชุมชน ประธาน อสม. ประธานศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ครูในสังกัดเทศบาลและคณะกรรมการตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมรับฟัง

   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน   “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัด เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด และทำให้การกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นขยะมูลฝอยชุมชนถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงาน


สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด