วันที่ 10 / .. / 2563

คณะนายกเทศมนตรี

คณะนายกเทศมนตรี

   
  นายเสกสรร  นิยมเพ็ง
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 
 
นายเดชเลิศ    ม่วงอ่ำ
รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 
นายนราวุฒิ    กุนาคำ
รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 
นายสหพัฒน์    พรพฤฒิพันธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 
     
-------------------------------------------------------------------------------------   

นายธนชล   ศิริ
เลขานายกเทศมนตรี 

นางนิำภา    เจือจาน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นางบุปผา    ขุนทอง  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
     
     
  ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี  
 
พีรพัชร์   วิชัยธนพัฒน์
 
 วิลาวัณย์    จถะวัฒนา 

จิณณวัฒน์    สุขอยู่ 

 จีระ    สิทธิพร
 
สุรชัย    ธีระมระ 

 อนุชิต    พิทักษ์ชัย 
 
สัมฤทธิ์   คูหาจิตร ประจักร์    จันทร์ใจ