วันที่ 23 / .. / 2562

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 3 ถึง 4 รายการ 1 2 3 4
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๒/๐๐๘๕ และ ๔๒๐/๕๒/๐๐๗๗-๐๐๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล จำนวน ๑๕ อัน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการจัดทำรายงานการพัฒนาตนเอง (SSR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเช่าเหมาโดมพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ขนาด ๑๒ x ๒๔ เมตร จำนวน ๖ วัน สำหรับงานกลางแจ้ง ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณงาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองนารี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดชุมชนและสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑๓ คัน ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๙ ผืน สำหรับประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๒๗ รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อเทียน สำหรับใช้หล่อเทียนจำนำพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๙๐๐๒ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒/๕๒/๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด