วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 30 ถึง 56 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 40 56 ต่อไป »
จ้างเหมาจัดหาวงดนตรีและผู้แสดงดนตรี โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน (ดนตรีในสวน) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดเวที ไฟเวที เครื่องเสียง และติดตั้งพร้อมผู้ควบคุม โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน (ดนตรีในสวน) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาขุดลอก กำจัดวัชพืชในบ่อน้ำ บ่อตาก บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการ ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองวัดสิงห์แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย(กิจกรรมวันคริสต์มาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่ม เดือน ธันวาคม จำนวน ๒๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / ธ.ค. / 2562

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / พ.ย. / 2562

รายละเอียด