วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 15 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 48 ต่อไป »
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๖ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๘๒/๕๗/๐๐๐๒ และ ๒๘๓/๕๗/๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (ชนิดตีนเป็ด) หมายเลขทะเบียน ตม.๘๙๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (คันที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (คันที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (คันที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์ brother) จำนวน ๖ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองสวัสดิการสังคม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๖/๐๑๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุดนตรี จำนวน ๖ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสี ขนาด A๓ จำนวน ๑๕๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่ม โครงการประชาคมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม โครงการประชาคมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้ค้นหาตนเองด้านดนตรี(ดุริยางค์)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้เอนกประสงค์) จำนวน ๑๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด