วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 7 ถึง 51 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 51 ต่อไป »
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมตู้เกมส์จับคู่และระบบเสียง ที่จัดแสดงไว้ ณ ห้องครัวเพชรบูรณ์ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ และรถตรวจการณ์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุในการทดลองหมักแบบชีวภาพ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๕๖/๐๑๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ่อบำบัดน้ำเสียสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
08 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อนลื่น จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บษ ๙๓๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้างจัดทำป้อมยาม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด